СТАТУТ УДРУЖЕЊА

СТАТУТ УДРУЖЕЊА

У складу са Законом о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др. закон) те чл.4, а нарочито имајући у виду чл.8, на Ванредној Скупштини „Удружења одгајивача оваца Србије“ одржаној дана 22.08.2020.године, у Доњој Сабанти, оснивачи  УООС су једногласно усвојили измену Статута Удружења у складу са одредбама чл. 12. и 13. Закона о удружењима („Сл. гласник РС”, бр.51/09, 99/2011,44/2018- др. закон).

СТАТУТ УДРУЖЕЊA OДГАЈИВАЧА OВАЦА СРБИЈЕ

Област остваривања циљева
Члан 1.

“Удружење одгајивача оваца Србије” (у даљем тексту: Удружење) је невладино и недобитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области развоја овчарства у Републици Србији, чији су оснивачи локална и регионална удружења одгајивача оваца, физичка и правна лица – комерцијална газдинства, представници колективних чланова (фарми, пољ. Института).

Циљеви удружења
Члан 2.

У ширем смислу циљеви „Удружења одгајивача оваца Србије“ су: унапређивање развоја овчарства, едукација чланова Удружења, посебно о значају примене теоретских и практичних иновација у овчарству, организовање активности на рехабилитацији угрожених подручја, као и јавно залагање за промену навика у погледу заштите права овчара.

Задаци Удружења су: заступање интереса локалних и регионалних чланица удружења одгајивача оваца и представника колективних чланова спровођењем Закона о сточарству, спровођењем главног одгајивачког програма за све расе и реализовањем програма развоја и унапређење сточарства у Републици Србији.

Ужи циљеви Удружења :

  1. Учешће у контролисаном развоју овчарства кроз генетско унапређење и очување постојећих генетских ресурса ради економског просперитета чланова удружења.
  2. Провођење селекцијских мера по програму мера унапређења сточарства Републике Србије, на основу Закона о сточарству и Закона о здравственој заштити животиња.
  3. Унапређење руралног развоја, промовисање пољопривредних потенцијала локалне заједнице, одржавање локалних изложби и смотри.
  4. Подстицање, успостављање и остваривање сарадње са међународним и домаћим финансијским институцијама и другим правним и физичким лицима, ради финансирања пољопривредне производње на територији Републике Србије, у складу са стратешким плановима и програмима.
  5. Рад према опште важећим правилима при изради стратегије, планова и препорука уз одгајивање, селекције, репродукције, исхране, држања, организације и пласмана овчарске производње.
  6. Спровођење Закона о сточарству, спровођење главног одгајивачког програма за појединачне расе, реализовањем програма развоја и унапређење овчарства у Републици Србији;
  7. Активно учешће на јавним дебатама, сајмовима и другим јавним наступима поводом свеобухватних тема везаних за развој овчарства.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито спроводи следеће активности:

1) Прикупља и обрађује податке у области развоја овчарства.

2) Организује, самостално или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре,сајмове и друге облике комуникације и едукације у области развоја овчарства.

3) Обавезује чланство о поштовању стратешких одлука самог Удружења на основу Приступнице. 4) Организује правне консултације ради заштите права својих чланица.

5) Иницира и предлаже измене и допуне стратешких и акционих мера имајући у виду Стратегије и акционе планове локалних и регионалних, државних и интернационалних тела.

6) Сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве практичним, теоретским и законодавним активностима а у спрези са развојем сточарства уопште, а посебно овчарства.

7) Планира и маркетиншки обликује наступе приликом продаје или куповине квалитетних приплодних оваца у земљи и иностранству.

8) Залаже се за задовољавајућу откупну цену, сигуран пласман на тржишту, и бави се заштитом права одгајивача оваца, као и заступањем интереса испред надлежних локалних, регионалних и државних институција.

Назив и седиште
Члан 4.

Назив Удружења је: “Удружење одгајивача оваца Србије”

Назив Удружења на енглеском језику је “ SerbianSheep Breeding Association“ .

Скраћени назив је УООС.

Удружење има седиште у Крагујевцу, Косовска број 93.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1.овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању о чему Управни одбор доноси одлуку. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, неучествовања у раду 3 узастопне седнице Скупштине,непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења о чему одлуку доноси Управни одбор.

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор. Члан коме је чланство престало има право да у року од 15 дана од дана пријема одлуке о престанку чланству Скупштини удружења поднесе захтев за поништај одлуке о престанку чланства.

Права обавезе и одговорност чланства
Члан 7.

Члан Удружења има право да: 1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења; 2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења; 3) бира и буде биран у органе Удружења; 4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења. Члан је дужан да: 1) активно доприноси остваривању циљева Удружења; 2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења; 3) плаћа чланарину; 4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Унутрашња организација
Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију застуника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора.

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.Скупштина се редовно састаје два пута годишње и то први пут најкасније до 30. јуна текуће године а други пут најкасније до 30. децембра текуће године. Ванредна седница Скупштине може се заказати одлуком Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина: 1) доноси план и програм рада; 2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 3) усваја друге опште акте Удружења; 4) бира и разрешава чланове Управног одбора; 5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора; 6) разматра и усваја финансијски план и извештај; 7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења; 8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

  Кворум потребан за рад Скупштине је једна трећина чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 5 чланова, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године и могу се поново бирати на исту функцију.Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Законски заступник удружења је Председник Управног одбора удружења.

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање једне трећине укупног броја чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима предвиђених Законом о удружењима и дугих закона и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења. Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

8) одлучује о промени адресе седишта као и о адресама представништва.

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Остваривање јавности рада
Члан 14

Рад Удружења је јаван.Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 15.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима одгајивача оваца и другим сличним организацијама, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 16.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре.

Престанак рада удружења
Члан 17.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења
Члан 18.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата
Члан 19.

Удружење има печат четвртастог облика на којем је у горњој половини исписано: “ Удружење одгајивача оваца Србије” , Крагујевац, а у доњем углу натпис на енглеском:  “ Serbian Sheep Breeding Association“ .

Члан 20.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 21.

Овај статут ступа на снагу дана даном његовог усвајања на ванредној скупштини Удружења.

Председавајући ванредне скупштине Удружења .

  ________________________

       Марко Јанковић

У Крагујевцу, Доња Сабанта бб, дана 13.09.2020.године

Постаните члан!

Заједно подстичемо раст и развој овчарског сектора у Србији!